Prohlášení o ochraně osobních údajů podle čl. 13 nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

My, společnost Knorr-Bremse AG (dále jen „společnost“) jsme rádi, že jste navštívili naše internetové stránky www.knorr-bremse.cz.

Pro naši společnost je ochrana osobních údajů a bezpečnost osobních údajů při využívání našich stránek velmi důležitá. Tímto bychom vás rádi informovali o tom, které z osobních údajů evidujeme při vaší návštěvě našich internetových stránek a k jakému účelu jsou využívány.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o právech na ochranu osobních údajů, která z toho pro vás vyplývají. V případě, že máte dotazy k obsahu prohlášení o ochraně osobních údajů, obraťte se kdykoli na následující adresu:

info@knorr-bremse.com

Změny zákonů nebo změny interních procesů v naší společnosti si mohou vyžádat úpravu toho prohlášení o ochraně osobních údajů, a proto bychom vás chtěli požádat, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro internetovou nabídku společnosti, kterou lze navštívit na adrese www.knorr-bremse.cz a také pod různými subdoménami a jednotlivými stránkami (dále jen souhrnně „internetové stránky“).

Německá verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je právně závazná.

§ 1 Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti se opírá o pojmosloví, které použil autor evropských směrnic a nařízení při vydání GDPR. Chceme, aby naše prohlášení o ochraně osobních údajů bylo přehledné a dobře srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Proto nejprve uvádíme použité definice pojmů.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

1) osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje shromažďuje a/nebo zpracovává správce.

3) Správce

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

5) Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

6) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

7) Správce nebo správce pro účely zpracování

Správce nebo správce pro účely zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení podle unijního práva nebo práva členského státu.

8) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

9) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

10) Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

11) Souhlas

Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení k tomu, že souhlasí se zpracování svých osobních údajů.

§ 2 Kontakt

1) Jméno a adresa správce odpovědného za zpracování

Správce ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Německo)
Tel.:+49 89 3547-0
E-mail: info@knorr-bremse.com

2) Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce odpovědného za zpracování je:

Data Protection Officer of Knorr-Bremse Group
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Německo)
E-mail: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com oder datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit se všemi dotazy a podněty ohledně ochrany údajů přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

§ 3 Práva subjektu údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a chceme chránit vaše práva. Vaše osobní údaje proto ukládáme jen tak dlouho, jak to je podle zákona přípustné pro níže uvedené účely.

Poté, co již uložení uvedených údajů není nutné pro splnění účelu souvisejícího s jejich uložením, následuje vymazání uložených osobních údajů.

Upozorňujeme vás na to, že poskytnutí vašich osobních údajů není legislativně ani smluvně závazné, ani není potřebné k uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů však může vést k tomu, že nebudete moci využívat určité funkce/služby na našich internetových stránkách.

Navíc bychom vás rádi upozornili na vaše práva, zejména právo na

 • informace, které údaje jsme o vaší osobě uložili;
 • opravu, pokud přes veškerou naši snahu budou u nás uloženy namísto správných a aktuálních údajů chybné údaje;
 • výmaz vašich údajů, pokud se nejedná o výjimečný případ vyžadující další oprávněné zpracování údajů;
 • omezení zpracování, pokud k tomu existuje oprávněný důvod;
 • námitku proti zpracování osobních údajů;
 • kopírování osobních údajů a popř. přenesení osobních údajů k jinému správci;
 • odvolání vašeho souhlasu s účinností do budoucna, pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Ve všech výše uvedených případech se prosím obraťte na:

Knorr-Bremse AG
Moosacher Str. 80
80809 München
Deutschland (Německo)
Tel.:+49 89 3547-0
E-mail: info@knorr-bremse.com

V případě, že máte dotazy, můžete nás a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoli kontaktovat.

Pokud máte důvod ke stížnosti, můžete se také obrátit na dozorový úřad. Primárně příslušný dozorový úřad pro naši společnost je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Deutschland (Německo)
Tel.: +49 981 53-1300
Telefax: +49 981 53-981300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

§ 4 Získávání osobních údajů, cookies a způsoby využívání

Je potřebné využívat vaše osobní údaje podle toho, jaké funkce nebo operace požadujete od našich internetových stránek. Vaše osobní údaje nebudou užívány nad rámec způsobů použití, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

1) Informativní využívání internetových stránek

Při pouhém informativním využívání internetových stránek, kdy se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáte informace, získáme jen ty osobní údaje, které váš prohlížeč předá na náš server. Pokud chcete sledovat naše internetové stránky, získáme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska potřebné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše internetové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR):

 • IP adresa
 • datum a čas dotazu/požadavku
 • rozdíl časových zón vůči greenwichskému času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • přístupový status/stavový kód HTTP
 • aktuálně přenášené množství dat
 • internetové stránky, od kterých přichází požadavek
 • prohlížeč a verze.

2) Cookies

Kromě výše uvedených osobních údajů využíváme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které náš server zasílá na váš prohlížeč v rámci vaší návštěvy na našich internetových stránkách a může je ukládat na vašem koncovém zařízení pro pozdější využití. Cookies nemohou exportovat programy ani přenášet do vašeho počítače viry. Slouží k tomu, aby zvýšily uživatelskou vlídnost a efektivitu internetové nabídky.

Používané cookies slouží zejména k tomu, abychom zjistili frekvenci využívání a počet uživatelů našich internetových stránek a mohli v budoucnu identifikovat vaše koncové zařízení během návštěvy našich ¬stránek nebo při přechodu z jedné naší stránky na naši jinou stránku a mohli zjistit ukončení vaší návštěvy. Tak se dozvídáme, kterou oblast našich internetových stránek a které další internetové stránky navštívili naši uživatelé.

Tyto údaje o využívání však neumožňují vyvození jakýchkoli závěrů o uživateli. Žádné z těchto údajů o používání získaných anonymizovaným způsobem nelze podle bodu 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů propojovat s vašimi osobními údaji a po ukončení statistického vyhodnocení jsou vymazány. Po skončení návštěvy, tj. jakmile ukončíte prohlížení, budou navíc cookies na vašem koncovém zařízení vymazány.

a) Tyto internetové stránky využívají následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je uveden níže:

– dočasné cookies (viz b)

b) Dočasné cookies jsou automaticky vymazány, když zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména tzv. session cookies. Ty ukládají takzvané session ID, s jehož pomocí lze přiřazovat různé dotazy vašeho prohlížeče během jedné návštěvy. Díky tomu lze váš počítač identifikovat, když se vrátíte na naše stránky. Dočasné (session) cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) V případě, že si to přejete, můžete nakonfigurovat nastavení svého prohlížeče a např. odmítnout přijetí tzv. cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek.

3) Možnost kontaktu prostřednictvím internetových stránek

Webové stránky společnosti obsahují na základě právních předpisů údaje, které umožňují navázání rychlého elektronického kontaktu s naším podnikem a bezprostřední komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje všeobecnou adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů naváže kontakt se správcem odpovědným za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, ukládají se automaticky osobní údaje, které zasílá subjekt údajů, za účelem zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Nedochází k dalšímu předávání těchto osobních údajů třetím osobám. Na formu kódování při přímém navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu nemá naše společnost vliv.

4) Ustanovení o ochraně osobních údajů a použití LinkedIn

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty LinkedIn Corporation.

Společnost provozující LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pro záležitosti ochrany osobních údajů mimo USA je příslušná společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém jednotlivém přístupu na naše internetové stránky, které jsou vybaveny komponentem LinkedIn (plugin LinkedIn), tento komponent iniciuje stažení příslušné varianty komponentu LinkedIn do prohlížeče užívaného subjektem údajů. Další informace k pluginům LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává LinkedIn informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na LinkedIn, rozezná LinkedIn při každém zobrazení našich internetových stránek ze strany subjektu údajů a během celé doby trvání příslušného pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Komponenty LinkedIn shromažďují tyto informace a prostřednictvím LinkedIn je přiřazují příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Klikne-li subjekt údajů na tlačítko LinkedIn integrované do našich internetových stránek, přiřadí LinkedIn tuto informaci k uživatelskému účtu subjektu údajů a tyto osobní údaje uloží.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží LinkedIn prostřednictvím komponentu LinkedIn informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený na LinkedIn; k tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů zaklikl LinkedIn komponent nebo ne. Pokud si subjekt údajů tento druh předání uvedených informací na LinkedIn nepřeje, může tomuto předání zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu u LinkedIn.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí LinkedIn možnost odhlásit zasílání e-mailových zpráv, zpráv SMS a cílených sdělení a spravovat nastavení těchto kontaktů. LinkedIn dále využívá služeb partnerů jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou využívat cookies. Takováto cookies lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn najdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Směrnici společnosti LinkedIn o cookies najdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

5) Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání sociální sítě Xing

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty sítě Xing.

Společností provozující Xing je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém načtení některé podstránky těchto internetových stránek, které provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byl integrován komponent Xing (plugin Xing), komponent Xing automaticky iniciuje internetový prohlížeč, aby do informačního systému subjektu údajů stáhl obsah příslušného komponentu Xing. Další informace k pluginům Xing-Plug-Ins najdete na adrese https://dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává Xing informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na Xing, rozezná Xing po;každé, když subjekt údajů vstoupí na naše internetové stránky, a během celé doby trvání jeho pobytu na našich internetových stránkách, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace komponent Xing shromažďuje a prostřednictvím sítě Xing je přiřazuje k příslušnému účtu Xing subjektu údajů. Klikne-li subjekt údajů na tlačítko Xing integrované do našich internetových stránek, tedy například na tlačítko Share, přiřadí Xing tuto informaci k uživatelskému Xing účtu subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží Xing prostřednictvím komponentu Xing informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený na Xing; k tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů klikne na komponent Xing nebo ne. Pokud si subjekt údajů tento druh zpřístupnění těchto informací pro Xing nepřeje, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu Xing.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností Xing, která najdete na adrese https://www.xing.com/privacy, objasňují získávání, zpracování a využívání osobních údajů společností Xing. Dále společnost Xing zveřejnila na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection pokyny k ochraně osobních údajů pro tlačítko XING-Share.

6) Ustanovení o ochraně osobních údajů k využívání YouTube

Správce odpovědný za zpracování integroval na těchto internetových stránkách komponenty sítě YouTube.

Společnost provozující YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém načtení některé podstránky těchto internetových stránek, které provozuje správce odpovědný za zpracování a do které byl integrován komponent YouTube (video YouTube), komponent YouTube automaticky iniciuje internetový prohlížeč, aby do informačního systému subjektu údajů stáhl prostřednictvím komponentu YouTube obsah příslušného komponentu YouTube. Další informace ohledně YouTube najdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní dílčí stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášený na YouTube, rozezná You Tube při návštěvě dílčí strany, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní stranu našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. YouTube a Google tyto informace shromažďují a přiřazují je příslušnému YouTube účtu subjektu údajů.

O tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, obdrží YouTube a Google prostřednictvím komponentu You Tube informace vždy, když je v okamžiku zobrazení našich internetových stránek subjekt údajů přihlášený na YouTube; nezáleží při tom na tom, zda subjekt údajů klikne na video YouTube nebo ne. Pokud si subjekt údajů tento druh zpřístupnění těchto informací pro YouTube a Google nepřeje, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností YouTube, která najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, objasňují získávání, zpracování a využívání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

§ 5 Právní základ zpracování

Právním základem postupů zpracování, při nichž získáváme souhlas se zpracováním pro určité účely, je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo k plnění smluvních závazků, je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při vzniku zákonné povinnosti je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v případech, kdy je nutno chránit životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů při našem oprávněném zájmu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. O takovýto zájem se jedná, pokud jde o zájem související s prováděním naší obchodní činnosti a pokud ze zvážení zájmů vyplynulo, že provádění obchodní činnosti převažuje nad právy subjektu údajů.

§ 6 Práva subjektu údajů

Kritériem pro dobu uložení osobních údajů je standardně příslušná zákonná lhůta pro uložení. Po uplynutí lhůty se provádí rutinní výmaz příslušných údajů, pokud již nejsou zapotřebí pro plnění smlouvy nebo přípravu smlouvy.

Pokud odpadá účel získávání a zpracování osobních údajů, údaje budou vymazány.

§ 7 Automatizovaný rozhodovací proces

Společnost nevyužívá automatizovaný rozhodovací proces ani profilování.

Share